Warunki gwarancji na produkty marki GENESIS (z wyłączeniem foteli) dla konsumentów

Gwarantem jest firma:
Impakt S.A.
Ul. Stanisława Lema 16
62-050 Mosina, Polska

1. Gwarant gwarantuje prawidłowe działanie Produktu w terminie 24 miesięcy od daty wydania Produktu kupującemu będącego konsumentem na podstawie dokumentu potwierdzającego zakup.

2. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne (materiałowe lubprodukcyjne) w warunkach normalnego użytkowania i konserwacji lub powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek problemów związanych ze stanem lub uszkodzeniami nie wynikającymi z wad materiałowych lub produkcyjnych, takich jak:

  • - wadliwego działania lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem, niedbałością użytkownika lub stosowaniem wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • - uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia eksploatacyjnego wyrobu oraz zabrudzeń eksploatacyjnych,
  • - uszkodzeń powstałych podczas transportu i przeładunku,
  • - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją montażu produktu,
  • - uszkodzeń będących następstwem naprawy, remontu, zmian konstrukcyjnych lub modyfikacji wykonanych przez osoby nie posiadające autoryzacji Gwaranta,
  • - uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, ale nie ograniczających się do, takich jak uszkodzenia mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia czy zalania.

4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w punkcie sprzedaży detalicznej, gdzie został zakupiony produkt wraz z dokumentem potwierdzającym zakup (paragon lub faktura), na podstawie którego określany jest okres obowiązywania gwarancji.

5. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Gwaranta prosimy o podanie w opisie reklamacji:

  • - informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia usterki,
  • - jasno sformułowanego żądania reklamacyjnego,
  • - danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Gwaranta.

6. Reklamacje złożone bez informacji zawartych w punkcie 6. zostaną rozpatrzone, chodź w tym przypadku termin spełnienia przez Gwaranta świadczeń z tytułu gwarancji ulega wydłużeniu do 30 dni. W przypadku braku opisu sprzęt zostanie sprawdzony w sposób ogólny, nie daje to jednak pewności wykrycia wady. Jeżeli nieopisana wada nie zostanie wykryta sprzęt zostanie zwrócony w stanie w jakim został przysłany do serwisu, a decyzja o rozpatrzeniu reklamacji będzie odmowna.

7. Uprawniony do gwarancji powinien dostarczyć reklamowany produkt do punktu zakupu w zamkniętym, odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu zmniejszającym ryzyko uszkodzenia produktu. Gwarant zwróci uprawnionemu udokumentowane koszty dostarczenia rzeczy. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od Gwaranta zwrot kosztów dostarczenia rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

8. Odmowa wydania wyrobu lub reklamowanej części do naprawy przez uprawnionego z gwarancji skutkuje zwolnieniem Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych w ramach tego konkretnego zgłoszenia gwarancyjnego.

9. Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Termin ten należy liczyć od dnia dostarczenia Produktu do Gwaranta. Po wykonaniu uprawnień wynikających z gwarancji Gwarant dostarczy Produkt do uprawnionego z gwarancji na wyłączny koszt uprawnionego z gwarancji, który zostanie Gwarantowi zwrócony w kwocie i w terminie wskazanych w dołączonym do przesyłki dokumencie księgowym.

10. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant jest obowiązany do usunięcia wad Produktu albo według swojego wyboru do dostarczenia Produktu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. W przypadku, jeżeli usunięcie wad Produktu albo dostarczenie Produktu wolnego od wad jest niemożliwe, to uprawnionemu z gwarancji przysługuje zwrot kwoty zapłaconej za Produkt.

11. W przypadku nie uznania reklamacji, konsument otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy wykonania reklamacji, a wyrób jest odsyłany do miejsca zakupu na wyłączny koszt składającego reklamację, który zostanie Gwarantowi zwrócony w kwocie i w terminie wskazanym w dołączonym do przesyłki dokumencie księgowym.

12. Dokonanie naprawy przez nieuprawnione osoby lub użycie do naprawy nieoryginalnych części, przed dostarczeniem wyrobu Gwarantowi lub po zwróceniu wyrobu przez Gwaranta, skutkuje definitywną utratą uprawnień z tytułu gwarancji.

13. Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian i modernizacji wyrobu, nie wpływających na jego ogólny wygląd. Wszelkie wadliwe wyroby lub części, które zostaną wymienione staną się własnością Gwaranta.

14. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania naprawy oraz odebrania lub dostarczenia urządzenia podlegającego naprawie, jeżeli zwłoka w tym zakresie będzie spowodowana działaniem Siły Wyższej. W takim przypadku terminy te ulegną przedłużeniu o okres działania Siły Wyższej, przy czym Gwarant dołoży starań, by termin ten nie dłuższy niż 90 dni, choć w przypadku Siły Wyższej nie jest do zachowania tego terminu zobowiązany. Siła Wyższa oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej urządzenia nie jest w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie ma wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe.

15. Powyższe uregulowania z tytułu gwarancji w całości wyczerpują kwestię odpowiedzialności Gwaranta z tytułu wad w ramach gwarancji.

16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne spowodowane wadą w reklamowanym urządzeniu.

17. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar RP.

18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

19. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.